မဂၤလာေရာင္ျခည္-ဗုဒၶ၀င္႐ုပ္စံု [အခန္းစဥ္ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅] ျပဳစုသူ- မင္းယုေ၀။ သ႐ုပ္ေဖာ္-ပန္းခ်ီဦးစိန္

Friday, January 15, 2010

၂၂။ ေဗာဓိေညာင္ပင္သို႔
ညေနခ်မ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုေနရာမွ တမိုင္ခန္႔ကြာေ၀း ေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္႐ွိရာသို႔ ႂကြသြားသည္။ လမ္းတြင္ ျမက္ရိတ္သမား ေသာတၳိယႏွင့္ ေတြ႔သျဖင့္ ျမက္႐ွစ္ဆုပ္ကို အလႉခံခဲ့သည္။
ေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမက္႐ွစ္ဆုပ္ကို ျဖန္႔ခင္းသည္။ တင္ပ်ဥ္ေခြ ထိုင္ကာ အာနာပါနကမၼဌာန္းကို စီးျဖန္းသည္။ "ဘုရားအျဖစ္သို႔ မေရာက္သမွ် သည္ေနရာက မထေတာ့ၿပီ" ဟုလည္း အဓိဌာန္ျပဳသည္။


22. Towards the Sacred Bo-tree
In the evening Bodhisat went to the sacred Bo-tree which was about a mile away from that place. On the way, meeting Sotthiya, the grass reaper asked for eight grasps of grass.
At the foot of the sacred Bo-tree He spread out the grass and sitting cross-legged meditated the inhalation and exhalation meditation. Bodhisat made the resolution that He would not get up from that place till He attained the Buddhahood.

၂၃။ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ျခင္း
ထိုစဥ္ မာရ္နတ္သားသည္ မ်ားျပားလွေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါတို႔ ျခံရံလ်က္ ထိုေနရာမွ ထသြားေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္သည္။
ဘုရားေလာင္းက မိမိဘုရားျဖစ္ရန္ ဘ၀မ်ားစြာ ပါရမီျဖည့္ခဲ့သည္ကို ဤေျမႀကီးအသိ ဟု သက္ေသထူသည္။
ေျမႀကီးသည္ အသံျပင္းစြာ တုန္ဟည္းေအာ္ျမည္လာသည္။ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြ စစ္သည္မ်ား ဖ႐ိုဖရဲ ထြက္ေျပးၾကသည္။
(ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါးတြင္ တပါးျဖစ္ပါသည္။)

23. Victory over Mara.
There and then, the god Mara accompanied by multitude of armies annoyed and attacked in various ways to deprive Bodhisat from that place.
Bodhisat made the earth his witness saying that the earth was aware of the fact that for many existences Bodhisat had fulfilled the principal virtues to become a Buddha.
The earth with a great roaring noise shook and trembled violently. Mara with his armies fled in disarray.
(One of the eight Victories)

၂၄။ ဘုရားျဖစ္ျခင္း
ဘုရားေလာင္းသည္ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အာနာပါန ကမၼဌာန္းတရားကို ဆက္လက္၍ အားထုတ္သည္။ ထိုအခါ ညဥ့္ဦးယံ၌ လြန္ေလၿပီးေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္၍ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ သိႏိုင္စြမ္းေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသဥာဏ္ကို ရေတာ္မူသည္။ သန္းေခါင္ယံ ၌ သံုးဆယ့္တဘံုလံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအားလံုးကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကို ရေတာ္မူသည္။ မိုးေသာက္ယံတြင္ ကိေလသာဟူသမွ်ကို အႂကြင္းမ႐ွိ ပယ္ႏိုင္စြမ္းေသာ အာသာ၀ကၡယဥာဏ္ကို ရေတာ္မူသည္။ ေနအ႐ုဏ္တက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သေဗၺညဳဗုဒၶဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။
အခ်ိန္ကား မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃- ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၵဟူးေန႔အကုန္။ သက္ေတာ္ကား ၃၅ ႏွစ္။

24. Attainment of Buddhahood.
After the victory over Mara, Bodhisat continued to meditate the inhalation and exhalation meditation. Then at nightfall He attained the knowledge remembering former states of existences (Pubbenivasanussatinana); at midnight attained the celestial eye (Dibbacakkanana); at dawn attained the knowledge of extinction of four fluxions viz: desire, craving, wrong belief and ignorance (asavas). At day break He became fully Enlightened Buddha.
The time was Wednesday, full moon day of the month kason in the era one hundred and three. Bodhisat (Buddha) was thirty five years of age.

၂၅။ သတၱဌာန
ဗုဒၶသည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ မဟာေဗာဓိပလႅင္ေတာ္ႏွင့္တကြ အနီးပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ေနရာေျခာက္ေနရာ၌ တေနရာတြင္ ခုနစ္ရက္က်စီ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။ ယင္း ခုနစ္ေနရာ ခုနစ္ဌာနကို သတၱဌာနဟု ေခၚ၏။
ယင္းတို႔တြင္ ေ႐ွးဦးစြာ မဟာေဗာဓိပလႅင္ေတာ္၌ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ ခုနစ္ရက္ သီတင္းသံုးသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳသည္ကို ပလႅကၤသတၱာဟဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္၏ အေ႐ွ႔ေျမာက္ ၁၄ လံအကြာ႐ွိ ကုန္းငယ္ေပၚ၌ ခုနစ္ရက္ ရပ္လ်က္ "ေဗာဓိေ႐ႊပလႅင္၀ယ္ သဗၺညဳတဥာဏ္ကို ရေပသည္တကား" ဟု မ်က္စိမမွိတ္ဘဲ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ပလႅင္ေတာ္ကို ၾကည့္ေတာ္မူသည္။ ယင္းသို႔ျပဳသည္ကို အနိမိသသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ အနိမိသကုန္းအၾကား၌ ခုနစ္ရက္ စၾကၤန္ေလွ်ာက္၍ ေနေတာ္မူသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳသည္ကို စကၤမသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္မွ အေနာက္ေျမာက္ အေတာင္ ၄၀ အကြာ အရပ္႐ွိ နတ္တို႔ ဖန္ဆင္းေသာ ရတနာအိမ္ေတာ္၌ ခုနစ္ရက္ ေနေတာ္မူသည္။ သို႔ေနေတာ္မူစဥ္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူ သည္။ ပဌာန္းက်မ္းသို႔ ေရာက္လ်င္ ကိုယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ထြက္ေတာ္မူသည္။ ရတနာအိမ္ေတာ္၌ ေနေတာ္မူသည္ကို ရတနာဃရသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္၏ အေ႐ွ႔မ်က္ႏွာ ၃၂ လံအကြာ႐ွိ အဇပါလေခၚ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္း၌ ခုနစ္ရက္ေနေတာ္မူသည္။ ထိုစဥ္ မာရ္နတ္သမီး သံုးေယာက္ ႏွင့္ ဟံုဟံုကပုဏၰားတို႔အား တရားျပ၍ ခၽြတ္ေတာ္မူသည္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို အာ႐ံုျပဳ၍လည္း စံပယ္ေတာ္မူသည္။ ယင္းသို႔ ေနေတာ္မူသည္ကို အဇပါလသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္၏ အေ႐ွ႔ေတာင္ မ်က္ႏွာ အရပ္႐ွိ မုစလိႏၵအိုင္အနီး က်ည္းပင္ရင္း၌ မုစလိႏၵနဂါးမင္း၏ အေစာင့္အေ႐ွာက္ကို ခံယူလ်က္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ခုနစ္ရက္ အာ႐ံု၀င္စား သီတင္းသံုးသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳသည္ကို မုစလိႏၵသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္မ်က္ႏွာ အရပ္၌ ရာဇယတနေခၚ လင္းလြန္းပင္ရင္း၌ သမာပတ္၀င္စား၍ ခုနစ္ရက္ သီတင္းသံုးသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳသည္ကို ရာဇာယတနသတၱာဟ ဟုေခၚသည္။

25. Seven places of seven days each.
After becoming the elightened Buddha, Buddha stayed on the alter near the sacred Bo-tree and six other places situated all around and nearby for seven days in each place. These seven places were called seven abodes (of Buddha's sojourn).
Out of these, first of all Buddha stayed on the alter under the Bo-tree for seven days enjoying the state of utter tranquility (Nibbana). That period was known as (Pallanka sattaha) seven days on the alter. After that,Buddha stood for seven days on a hillock which was fifty six cubits far from the Bo-tree, looking at the Bo-tree and the alter without closing the eyes with the contemplation. "I have attained Buddhahood on the alter under the Bo-tree." That activity was called seven days of not closing the eyes (Animisa-sattaha). Then Buddha stayed walking to and fro between the Bo-tree and the hillock for seven days. That was called seven days of continous walking (Cankama-sattaha). Then for seven days Buddha stayed in the bejewelled house created by the gods, sixty feet far from the Bo-tree in the north west of it. While thus staying He pondered over the (ultimate truth Abbidhamma. When He pondered over the treaties Patthana, aureole of six colors emanated from his body. Residing in the be-jewelled house for seven days was called Ratana ghara sattaha. Then He stayed for seven days at the foot of the banyan tree which was in the east of Bo-tree, one twenty eight cubits far away from it and which goats were tended. This staying Buddha by admonishing dispelled the misconceptions of the three daughters of Mara and hum-hum-ka brahmin. Buddha stayed there considering the bliss of tranquility (Nibbana). That staying was called Ajapala-Sattaha. Then Buddha resided for seven days enjoying the bliss of Nibbana, at the foot of the timber tree (Barring tonia acutangula) near Mucalinda lake which was situated in the southeast of the Bo-tree, under the protection of Mucanlinda dragon king. That was called Mucalinda sattaha. Lastly Buddha stayed meditating for seven days at the foot of the Kingstead tree (Buchanania Lotifolia) situated on the southern side of the Bo-tree. This was known as Rajayatana-sattaha.

1 comments:

ဂျေဂျူဝိုင် said...

ဆက္ေရးပါဦးဗ်

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP