မဂၤလာေရာင္ျခည္-ဗုဒၶ၀င္႐ုပ္စံု [အခန္းစဥ္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁]

Tuesday, March 24, 2009
၁၈။ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦး
ဘုရားေလာင္းသည္ ဥ႐ုေ၀လေတာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုေတာမွာပင္ေန၍ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္သည္။
မၾကာမီ ပရိဗိုဇ္ရဟန္းငါးပါး ေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႔မွာ ႐ွင္ေကာ႑ည၊ ႐ွင္၀ပၸ၊ ႐ွင္ဘဒၵိယ၊ ႐ွင္မဟာနာမ္၊ ႐ွင္အႆဇိတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ (႐ွင္ေကာ႑ညမွာ ဘုရားေလာင္း ဖြားျမင္စက လကၡဏာဖတ္ၾကေသာ ပုဏၰား႐ွစ္ေယာက္အနက္ 'မုခ်ဘုရားျဖစ္လိမ့္မည္' ဟုေဟာခဲ့ေသာ ပုဏၰားငယ္ျဖစ္သည္။ ပရိဗိုဇ္ေလးဦးမွာ က်န္လကၡဏာဖတ္ ပုဏၰားမ်ား၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။)
သူတို႔သည္ ဘုရားေလာင္းေတာထြက္ေၾကာင္း ၾကားသျဖင့္ လိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳစုေနၾကသည္။


18. Groups of five (hermits).
Bodhisat arrived at Uruvela forest and residing there practised arduous practices. Not long after, five hermits viz; Reverend Kondannya, Vappa, Bhaddiya, Mahanama and Assaji came to the Bodhisat. (Rev. Kondannya was the young brahmin out of the eight brahmins who foretold the future of Bodhisat, and he was the one who foretold the future of Bodhisat to become Buddha certainly. The remaining four hermits were the sons of other future telling brahmins.)
Hearing the retirement of Bodhisat they came after him and stayed administering filial duties of the Bodhisat.


၁၉။ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္
ဘုရားေလာင္းသည္ အစာအဟာရကို တစတစျဖတ္ကာ ျပင္းထန္စြာ တရားက်င့္ သည္။ ထိုအခါ စိုေျပ၀င္း၀ါေသာ အဆင္းေတာ္သည္ ညိဳမည္းေျခာက္ေသြ႔လာသည္။ အ႐ိုးႏွင့္အေရသာ က်န္ေတာ့သည္။
တေန႔တြင္ အားျပတ္ကာ မိန္းေမာ၍ လဲက်သြား႐ွာသည္။
ျပန္လည္သတိရေသာ္ ေနရာမွထကာ မိမိအျဖစ္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္သည္။
"ေျခာက္ႏွစ္ၾကာမွ် က်င့္ခဲ့ေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ျဖင့္ တရားထူး ရႏိုင္မည္မဟုတ္"


19. Arduous practice (dukkara cariya).
Bodhisat diminished partaking of the food bit by bit and practised vigorously. Thereupon golden complexion of Bodhisat became dried and dark. Only bones and skin remained.
One day He became very weak and fell down in a swoon. After regaining consciousness He got up and pondered over His condition "Practising the arduous practice for six years is not capable to obtain the noble truth (dhamma)."


၂၀။ မဇၩိမပဋိပဒါလမ္းျဖင့္
ဘုရားေလာင္းသည္ အေလ်ာ့အတင္းမ႐ွိ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္ ဆြမ္းအဟာရမ်ားကို ျပန္မွီ၀ဲသည္။ ထိုအခါ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔သည္-
"သိဒၶတၳကား တရားအားထုတ္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေခ်ၿပီ" ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားေလာင္း ကို စြန္႔ခြါ၍ မိဂဒါ၀ုန္ေတာသို႔ ေျပာင္းသြားၾကသည္။
ဘုရားေလာင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာေတာင့္တင္းလာေသာအခါ 'မဇၩိမပဋိပဒါ' ဟူေသာ အလယ္အလတ္လမ္းျဖင့္ သမာဓိႏွင့္ ၀ိရိယကို မွ်တေအာင္ျပဳ၍ တရားအားထုတ္သည္။


20. Middle Path
To enable to practise moderately Bodhisat began to partake the meals again. Then Group of five hermits saying "Siddhattha has lessened the practices" forsook him and went to Migadaya forest. Bodhist becoming stout and healthy practised by means of the middle way keeping energy and concentration (of the mind) evenly.


၂၁။ သုဇာတာ ဃနာႏို႔ဆြမ္း
ထို႔ေနာက္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ ေညာင္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေနေတာ္ မူသည္။ ထိုစဥ္ သူေဌးသမီး သုဇာတာက မိမိကို သားဆုေပးေသာ ေက်းဇူး႐ွင္နတ္မင္းဟု မွတ္ထင္လ်က္ ေ႐ႊခြက္ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ႏို႔ဃနာဆြမ္းကို ကပ္လွဴသည္။
ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုဆြမ္းကို ေနရဥၥရာျမစ္ကမ္း၌ ဘုဥ္းေပးေတာ္ မူသည္။ ထို႔ေနာက္- "ငါသည္ ယေန႔ ဘုရားျဖစ္မည္မွန္ပါက ဤေရႊခြက္သည္ ေရညာသို႔ ဆန္ပါေစသား" ဟုဆိုကာ ေမွ်ာလိုက္သည္။ ေ႐ႊခြက္သည္ ေရညာသို႔ ဆန္တက္သြားေလသည္။


21. Milk broth of Sujata.
On the full moon day of the month Kason, early in the morning Bodhisat sat under the banyan tree. Therein, the rich man's daughter Sujata thinking the Bodhisat to be the benefactor god who bestowed her with a son, offered milk broth to Him.
Bodhisat partook that meal' on the bank of river Neranjara. Then saying, "If it is true that I will become the Enlightened One this very day, may this golden bowl go against the stream." He sat it adrift in the stream. The golden bowl against the stream (up stream).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP