မဂၤလာေရာင္ျခည္-ဗုဒၶ၀င္႐ုပ္စံု [အခန္းစဥ္ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇]

Monday, March 23, 2009

၁၄။ ေတာထြက္ခန္း
ထို႔ေနာက္ သိဒၶတၳမင္းသည္ တညလံုး ခရီးျပင္းႏွင္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေနာ္မာျမစ္၏ တဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္လာသည္။
ထိုေနရာတြင္ ဆံေတာ္ကိုပယ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူသည္။

"အေမာင္ဆႏၵ၊ ျပန္ေလာ့။ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ယေသာ္ဓရာတို႔ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ေလာ့" ဟုဆိုကာ ဆႏၵအမတ္ႏွင့္ ျမင္းေတာ္ကို ျပန္လႊတ္ သည္။

14. Renunciation.
Then Prince Siddhattha traveled rigorously without rest throughout the night and last reached the bank of River Anoma.
At that place (bank of the river Anoma) He cut off his hair and transformed himself into a monk.
Telling Channa, "Friends Channa! go back and tell my father, mother and wife Yasodhara all these facts," let Channa return to the city together with the horse.


၁၅။ ရဟန္းဘ၀
ရဟန္းဘ၀သို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ အႏုပီယသရက္ေတာ၌ ခုနစရက္ ေနေတာ္မူသည္။
႐ွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ထိုအရပ္မွ ထြက္ခြါလာရာ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္လာ သည္။ ၿမိဳ႔တြင္းသို႔ ၀င္ကာ အိမ္စဥ္တေလွ်ာက္ လွည့္၍ ဆြမ္းခံသည္။ ထူးျခားေသာ ႐ုပ္သြင္ေၾကာင့္ တၿမိဳ႔လံုး အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ျမင္ ေျပာဆိုၾကသည္။
ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္႐ွင္ ဗိမိၺသာရမင္းႀကီးလည္း နန္းေတာ္ေပၚမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈၿပီးလွ်င္ မင္းခ်င္းတို႔ကို လိုက္လံစံုစမ္းေစသည္။
"အခ်င္းတို႔ လိုက္လံၾကည့္ၾက။ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ ေရာက္ပါက နတ္ျဖစ္လ်င္ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္လိမ့္မည္။ နဂါးျဖစ္လ်င္ ေျမထဲသို႔ ငုတ္လွ်ိဳးသြားလိမ့္မည္။ လူျဖစ္လွ်င္ ရသမွ်ဆြမ္းကို သံုးေဆာင္လိမ့္မည္။"

15. Monkhood.
The Bodhisat making himself into a monk, resided at the Anupiya mango forest for seven days.
On the eight day He departed from thet place and going forth reached Rajagaha city. Entering the city He went round the city accepting offerings of food from the houses in traditional order. Because of his extraordinary looks and personality the whole city was in an auproarous state and the citizens talked about him with various opinions.
King Bimbisara, king of Rajagaha looking out from the palace let his attendents enquire about him. "Oh attendants! follow him and look what he dose; if he is a celestial being will ascend to the sky; if he is a dragon he will immerge into the earth, and if he is a human being He will partake of the food received."


၁၆။ ဘုရားေလာင္းႏွင့္ ဗိမၺိသာရမင္း
ဘုရားေလာင္းသည္ ဆြမ္းခံၿပီးေသာ္ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္၍ ပ႑၀ေတာင္ရိပ္တြင္ ထိုင္လွ်က္ ဆြမ္းစားရန္ ျပင္ဆင္သည္။ သပိတ္ထဲ၌ အိမ္ေပါင္းစံုမွ ေလာင္းလွဴလိုက္ေသာ ဆြမ္းႏွင့္ ဟင္းမ်ိဳးစံုေရာလွ်က္ ႐ြံဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားေလာင္းအဖို႔ သည္အစာမ်ိဳးကို စားဖူးရန္ မဆိုထားႏွင့္ ျမင္မွ်မျမင္စဖူး။ ထို႔ေၾကာင့္ စားမည္ျပင္လိုက္ေသာအခါ ပ်ိဳ႔အံလုမတတ္ ႐ွိသည္။ ထို႔ေနာက္မွ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမသည္။
"အခ်င္းသိဒၶတၳ၊ သစၥရာတရားကို ႐ွာေဖြရန္ သင္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ရဟန္းျဖစ္က သည္ဆြမ္းမ်ိဳးကို သံုးေဆာင္ရမည္။ ယခု ဘာေၾကာင့္ ႐ြံ႔႐ွာေနရသနည္း" ဟုဆိုကာ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူသည္။
မင္းခ်င္းတို႔သည္ ေတြ႔ျမင္ရပံု အလံုးစံုကို ဗိမိၺသာရမင္းႀကီးအား ျပန္လည္ သံေတာ္ဦး တင္ၾကသည္။ မင္းႀကီးသည္ ဘုရားေလာင္းထံသြား၍ စံုစမ္းေမးျမန္းသည္။ အျဖစ္မွန္ကို သိေသာအခါ အလြန္ၾကည္ညိဳလွသျဖင့္ သူ၏ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို အပ္ႏွင္းသည္။ ဘုရားေလာင္းက ျငင္းပယ္ေသာအခါ မင္းႀကီးက-
"အ႐ွင္ျမတ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အကၽြန္ပ္၏ တိုင္းျပည္သို႔ ေ႐ွးဦးစြာ ႂကြေတာ္မူပါ" ဟု ပန္ၾကားသည္။ ဘုရားေလာင္းကလည္း-
"ေကာင္းပါၿပီ အသင္မင္းႀကီး" ဟု ၀န္ခံစကား ဆိုလိုက္သည္။

16. Bodhisat and King Bimbisara.
After receiving alms Bodhisat went put of the city, sat in the shade of Pandava mountain and prepare to partake the meal. Rice and various curries offered by numerous households, got mixed up in the alms bowl and appeared loathsome. As for the Bodhisat, He had never perceived such kind of food, let alone eat it. He felt nauseated once He got ready to eat the food. Then He admonished himself thus.
"Siddhattha! Heaven't you become a recluse and retired to the wilderness to seek for the noble truth? As a monk you have to partake such sort of food. Now why do you feel detested and nauseated?" Then He ate the meal.
Royal attendants informed all the events to King Bimbisara.The King went to the Bodhisat and enquired about him. When he knew the truth, the king revered the Bodhisat and offered his kingdom. Bodhisat refused the offer. The king requested thus, "Your reverence will become the Enlightened Buddha; when you become thus, come to my country first of all."
Bodhisat gave His promise saying, "very well your majesty!"


၁၇။ အာဠာရႏွင့္ ဥဒကထံသို႔
ဘုရားေလာင္းသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ထြက္ခါြလာခဲ့သည္။ အာဠာရ ရေသ့ထံသြား၍ တရားက်င့္သည္။ အာဠာရသည္ တပည့္ ပရိဗိုဇ္မ်ားစြာကို တရားျပေနေသာ ဂိုဏ္းဆရာႀကီး ျဖစ္သည္။ (ပရိဗိုဇ္ဆိုသည္မွာ သာသနာမွ အပျဖစ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။)
ဘုရားေလာင္းသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ အာဠာရသိ ေသာ တရားကို သိျမင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မေက်နပ္။
"သည္တရားမွ်ျဖင့္ အို၊ နာ၊ ေသေဘးမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသး" ဟုဆိုကာ အာဠာရထံမွ ထြက္ခြါလာခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဥဒက ရေသ့ထံသြား၍ တရားက်င့္ျပန္သည္။ အားရေက်နပ္ျခင္း မ႐ွိျပန္။
"ဥဒက ရ႐ွိေသာ တရားသည္လည္း သစၥာတရား မဟုတ္ေသး" ဟုဆိုကာ ထြက္ခြါခဲ့ျပန္သည္။


17. To Alara and Udaka.
Bodhisat departing Rajagaha went to the hermit Alara and under him practised penances. Alara was the head of the sect and was teaching many itinerant heretics. (Paribbajaka was a recluse outside of the Buddhist era.)
Bodhisat exerted vigorously and in a few days gained the knowledge attained by Alara. But He was not satisfied.
Thinking " Such doctrine cannot lead to freedom from old age, sickness and death." He departed from Alara.
Then He went to Udaka and practised the Yoga (penances.) There also He did not feel satisfied and saying "The knowledge (doctrine) gained by Udaka also is not the nobel truth", departed again.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP