မဂၤလာေရာင္ျခည္-ဗုဒၶ၀င္႐ုပ္စံု [အခန္းစဥ္ ၃၊ ၄၊ ၅] ျပဳစုသူ- မင္းယုေ၀။ သ႐ုပ္ေဖာ္-ပန္းခ်ီဦးစိန္

Tuesday, January 20, 2009

၃။ ဘုရားေလာင္းႏွင့္ ကာလေဒ၀ီလ ရေသ့ႀကီး
ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္သည္ ၾကားသျဖင့္ ကပိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ ေဒ၀ဒဟျပည္မွ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား စုေ၀းေရာက္လာၾကသည္။ မာယာေဒ၀ီႏွင့္ ဘုရားေလာင္းကို ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။

သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ကိုးကြယ္ေသာ ကာလေဒ၀ီလရေသ့ႀကီးသည္ နန္းေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္လာသည္္။ မင္းႀကီးက သားေတာ္ကို ရေသ့ႀကီးအားျပ၍ "သားေတာ္၊ ဆရာျမတ္ကို ႐ွိခိုးေလာ့" ဟူ၍ ဆို၏။
ဘုရားေလာင္းက ႐ွိမခိုး။ ရေသ့ႀကီး၏ ဦးေခါင္းထက္၌ ေျခစံုရပ္လ်က္ တည္သည္။
အံ့ဖြယ္သရဲ ထူးကဲလွသျဖင့္ ရေသ့ႀကီးက ဘုရားေလာင္းကို ႐ွိခိုးသည္။ မင္းႀကီးကလည္း သားေတာ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ွိခိုးသည္။
ရေသ့ႀကီးသည္ ဘုရားေလာင္းကို စူးစိုက္ၾကည့္ကာ ရယ္လည္းရယ္သည္။ ငိုလည္းငိုသည္။ မင္းႀကီးက ေမးေသာအခါ ရေသ့ႀကီးက "မင္းျမတ္၊ သင့္သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ၀မ္းသာ၍ ရယ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သားေတာ္ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္၌ ငါေသလြန္ၿပီး ျဖစ္ေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္း၍ ငိုသည္" ဟူ၍ဆို၏။

3. Bodhisat and Kaladevi hermit.
On hearing that Bodhisat had been born, royal relatives from Kapilavatthu and Devadaha arrived together at the sal grove. Then they carried Mayadevi and Bodhisat to Kapilavatthu.
Kaladevila hermit who was revered by King Suddhodana came to the palace.The King then showed his son to the sage and told the Bodhisat "Dear Son! pay homage to the reverend sage." Bodhisat did not pay homage but stood up on the hermit's head.
It was so astonishing and surprising that the great sage paid homage to the Bodhisat. The King also paid homage to his son for the first time.
The great sage looking concentrating at the Bodhisat lough and wept simultaneously. When the King asked about it, the sage replied, "Your majesty! your son will become the Enlightened one (Buddha); on count of that I feel happy and so I lough. But at the time your son will be Buddha, I have passed away and so I feel very dejected and so I weep."

၄။ သိဒၶတၳ
ငါးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ မင္းႀကီးက ပုဏၰားေတာ္မ်ားကို ဖိတ္သည္။ သားေတာ္၏ လကၡဏာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ ဖတ္ၾကားေစသည္။ ပုဏၰားေတာ္ ခုႏွစ္ေယာက္တို႔က "သားေတာ္သည္ စၾက၀ေတးမင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္လိမ့္ မည္" ဟူ၍ ႏွစ္ခြ ဆိုၾကသည္။ အငယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေကာ႑ညပုဏၰားကမူ "အ႐ွင့္သား ေတာ္သည္ ေတာထြက္၍ ဘုရားဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္" ဟူ၍ တမ်ိဳးတည္းသာဆိုသည္။
မင္းႀကီးက "ငါ့သားေတာ္သည္ ဘယ္အရာကို ျမင္၍ ေတာထြက္မည္နည္း" ဟု ေမးျမန္းသည္။
"သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမင္၍ ေတာထြက္ပါမည္" ဟူ၍ ေကာ႑ညပုဏၰားက ေျဖၾကားသည္။
ဘုရားေလာင္းကို 'သိဒၶတၳ' ဟူ၍ အမည္ေပးသည္။ ေဂါတမအႏြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 'သိဒၶတၳေဂါတမ' ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။

4. Siddhattha.
On the fifth day the king invited the court bramins and asked them to read the future of Bodhisat. The seven brahmins told the king. "Your son will become either the sovereign of the whole universe or the Enlightened Buddha;" thus they prophesied in two ways. But the youngest brahman Kondannya said definitely. "Your son will retire from the world and become the Enlightened Buddha."
The King then asked, "What will he see and retire from the world?"
Kondannya brahmin replied, "He will retire from the world after seeing the four omens viz; an old man; a sick person; a dead person and a monk." Bodhisat was named Siddhattha and as he was of the Gotama clan He was also called Siddhattha Gotama.


၅။ ခမည္းေတာ္၏ဆႏၵ
ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မာယာေဒ၀ီမိဘုရားႀကီး နတ္႐ြာစံသြား႐ွာသည္။ ေျမာက္နန္းစံ ညီမေတာ္ေဂါတမီသည္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။
မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီသည္ သိဒၶတၳမင္းသားကေလးကို သားေတာ္အရင္းပမာ ေမြးျမဴေစာင့္ေ႐ွာက္သည္။ ကိုယ္တိုင္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေႂကြးသည္။ သိဒၶတၳမင္းသားကေလး ဖြားျမင္ၿပီး ႏွစ္ရက္-သံုးရက္အၾကာတြင္ ေဂါတမီသည္ နႏၵမင္းသားကေလးကို ဖြားျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ သားေတာ္ရင္းကို ႏို႔တိုက္ရန္ ႏို႔ထိန္းမ်ားကိုသာ လႊဲထားသည္။
မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္အား ေလးကၽြန္းလံုးကို အစိုးရေသာ စၾက၀ေတးမင္းသာ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ဘုရားမျဖစ္ေစခ်င္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းတို႔ကို နန္းတြင္း၊ ၿမိဳ႔တြင္းႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ထိ ေရာက္မလာေအာင္ အေစာင့္မ်ားခ်ထားသည္။
"နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ငါ့သားေတာ္ မျမင္ရေအာင္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကေလာ့" ဟူ၍လည္း မွာၾကားထားသည္။

5. Desire of Bodhisat's father
On the seventh day Queen Mayadevi passed away and her younger sister, the lesser queen became the chief queen.
Step mother Gotami looked after and brought up the little prince Siddhattha as her own son. She herself fed the prince. Two or three days after the birth of Prince Siddhattha, Gotami gave birth to a son called Prince Nanda. But she entrusted her own son to the wet-nurses to breed.
As for King Suddhodana, he wanted his son only to become the sovereign of the entire universe instead of becoming an Enlightened Buddha. So the king forbid old and aged, sick and the dead, and the monks to come within two miles of the palace, inner-city and outer-city. To prevent them the king placed guards all around the palace, inner-city and outer-city ordering them. "In order that my son will not see the four omens, so you all guard diligently."

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP